20. oktober 2008 - deltog jeg i høringsmødet i Greve og blev refereret sådan:

Karl Petersen
(335B) (- det er mig, Carl Pedersen)

Jeg har hørt, at der er eksproprieret ejendomme i Vallensbæk og Ishøj. Er der også sket ekspropriationer langs den eksisterende strækning?

Martin Munk Hansen, TS (TS = Telestyrelsen)

Der er ikke eksproprieret nogen ejendomme endnu. Vi har forlods overtaget nogle ejendomme på anmodning af ejerne. Det er en ordning, som sikrer grundejernes mulighed for at sælge deres ejendom på almindelige vilkår og dermed undgå, at de bliver stavnsbundne, indtil ekspropriation kan finde sted.

Så vidt jeg ved, er der ikke sket forlods overtagelser langs den eksisterende banestrækning. Der er stort set allerede arealer til det 5. spor.


23. oktober 2008
deltog jeg i høringsmødet i Brøndby og bliver refereret sådan i Trafikstyrelsens høringsnotat:

Karl Lyngbæk Pedersen
(324B) (- det var faktisk mig, Carl Hjembæk Pedersen...) 

Jeg har tidligere været oldermand i Brøndbyvester Landsby, som ligger tæt op ad Den grønne kile. Jeg har været med i bestyrelsen af Vestvoldens Venner dengang, vi fik gennemført fredningen af Vestvolden. Jeg ejer et kolonihavehus i Brøndbyernes Haveby også i Den grønne kile.

Jeg udtrykker mit håb om, at man ikke gennemfører den nye løsning, da vi her befinder os i den 5. finger i Fingerplanen. Det er tommelfingeren, der skal gribe hele hånden. Den skal sikre, at vi stadig har rekreative områder, der både benyttes af ryttere, folk der cykler til og fra arbejde, og som giver mulighed for at gå ture og nyde roen og freden.

Jeg håber, at banen bliver lagt oppe ved den eksisterende støjkilde. Jeg synes, det er et godt forslag at lukke over jernbanen gennem Rødovre til Brøndbyøster. Det vil dæmpe den støj, der allerede er der. Det vil hjælpe den medborger, der bor på 7. sal i Brøndbyøster. Jeg tror, at det vil være en god idé at lægge banen der.

11. november 2008 - deltog jeg i høringsmødet i Hvidovre og blev refereret sådan:

Carl Petersen
(439B)

Vi skal ikke ødelægge de grønne fingre i Fingerplanen med nye jernbaner. I Brøndbyøster har man foreslået, at 5. sporsløsningen overdækkes gennem en del af Rødovre og hele Brøndbyøster, og at der lægges fodboldbaner og petanquebaner ovenpå. Det gør løsningen noget dyrere, men jeg synes det er en rigtig god idé at vælge den løsning i stedet for Nybygningsløsningen.


13. november 2008 - deltog jeg i høringsmødet i Vallensbæk og blev refereret sådan:

Carl Petersen, formand for en gruppe i Brøndbyernes Haveby, Afdeling 7
(501F):

I alle disse kolonihaver bor de halve mennesker. Det er alle de mennesker, som kun er i Brøndby et halvt år ad gangen. Mange af dem bor oppe ved den anden jernbane. De har søgt tilflugt hernede i sommerperioden, fordi de har støjen til daglig oppe ved 5. sporsløsningen. Jeg har været med på nogle møder i denne her forbindelse, og det er jo rigtig flot, det I laver, og vi får stor indsigt i, hvad der sker. Jeg har heldigvis været med tre gange før, så jeg har jo hørt det nogle gange. Men vi får ikke rigtig belyst, hvad der sker omkring 5. sporet.

Jeg vil også sige til Brøndby Kommunes lokalpolitikere, at der også ligger en landsby her - nemlig Brøndbyvester Landsby. Den har også en gammel kirke og gamle huse. Min hustru og jeg har boet her. Jeg har været oldermand i Brøndbyvester Bylaug i tyve år, og vi har været rigtig plaget af støjen fra motorvejen. Vi er flyttet fra landsbyen på grund af det samme, men vi har et kolonihavehus herovre i Afdeling 7 for at slippe for støjen. Nu kommer den lidt tættere på igen i form af en jernbane, og det er vi, ligesom alle vores naboer og genboer, jo selvfølgelig ikke tilfredse med. Det nytter heller ikke noget at flytte nogle mennesker, som har haft et naboskab i -ja fra 1-45 år. Det nytter ikke noget at flytte mennesker væk til andre steder. Det er et fællesskab, som man har i en kolonihaveforening.

Jeg vil sige til kommunalbestyrelsesmedlemmerne, at de skal tage lidt vare på Den grønne kile. I har sat masser af penge af til, at vi skal bevare vores grønne område - også i Brøndby. I har også træningsbaner hernede ved Tavlebakkestien til Brøndby, som BIF har gjort rigtig meget ud af. Så skal I også tage hensyn den vej rundt.

Jeg har haft den store glæde at få fredet Vestvolden, da jeg sad i Vestvoldens bestyrelse. Det var gruppens fortjeneste. Og der blev virkelig fightet for at få fredet Vestvolden. Jeg er opvokset ved Vestvolden. Jeg har sejlet og fisket i voldgraven her.

Mit spørgsmål er vedrørende de støjplagede boliger. Det, vi skal lægge mærke til, er, at de 3.500 boliger ved 5. sporsløsningen er plaget i forvejen. Så det er 4.750, der bliver plaget. For de har støj i forvejen. I Nybygningsløsningen er det 1.250. Hvorfor har I ikke skrevet 4.750 ved Nybygningsløsningen? Og hvis det bliver 5. sporet, så er det 3.500 boliger, der allerede har støj.

I har et forslag ved 5. sporsløsningen, hvor I fra Avedøre Havnevej til Vestvolden lægger det nye spor i en tunnel, og I foreslår også at overdække det gamle spor, så de 3.500 mennesker, som allerede er plaget af støjen, vil slippe for støjen. Så kan I sige, at det er de 3.500 boliger plus dem i Rødovre plus dem, der har deres gang på Vestvolden. I har foreslået boldbaner, I har foreslået petanquebaner, I har 

foreslået parkanlæg. Hvorfor har I ikke regnet det sammen som en helhed, at det er 4.750 personer, der bliver plaget?

Klaus V. Larsen, TS

Tallene kan stilles op på utrolig mange måder. Det, som vi har taget udgangspunkt i, er, at sammenligne de to løsninger, og som I kan se, er de endda sammenlignet med forskellige beskyttelsesniveauer. Vi har taget udgangspunkt i, hvor mange boliger, der ville være omfattet i forhold til de støjgrænser, der gælder. Ydermere er der her vist det, der hedder projektstrækningen, fordi der som udgangspunkt bliver gennemført støjdæmpning på de dele af strækningen, hvor der bliver gennemført anlægsarbejder. Det er forklaringen bag tallene. I VVM 11 er tallene stillet op på andre måder, og i baggrundsmaterialet er talle-ne stillet op på endnu flere måder.

Hvis vi tager 5. sporsløsningen og kigger på, hvor mange boliger, der er belastet over 64 dB, så kommer vi op på 4.800 på det, vi kalder projektstrækningen. Hvis vi tager den samlede strækning, så er vi oppe på 6.500 boliger i forhold til de 64 dB. Hvis vi tager det i forhold til de 66 dB, så er vi oppe på ca. 4.400 boliger. Hovedkonklusionen er, at uanset hvordan man lægger det sammen, så vil Nybygningsløsnin-gen samlet set give det færreste antal støjbelastede boliger, hvad enten det er over 64 dB eller over 66 dB.

21. november 2008 - som formand for Jernbaneudvalget i Brøndby Haveby, Afdeling 7, var jeg med til at sende følgende høringssvar:
                                                                      
 

Trafikstyrelsen

Vedr.; København - Ringstedbanen

 

På årets generalforsamling valgte Brøndby Haveby afd. 7 at nedsætte et jernbaneudvalg for at følge udviklingen i forbindelse med offentliggørelse af planerne om København-Ringsted projektet.

 

Ved høringsmødet den 13. November 2008 i Vallensbæk blev det oplyst, at det var politisk besluttet, at der ikke mulighed for etablering af støjværn ved kolonihaver.

 

Vi føler, at det er uforståeligt, at vi, som kolonihavefolk kun betragtes som halve mennesker, fordi vi kun har mulighed at bo i vore fritidsboliger i sommerhalvåret.

 

De fleste af os har erhvervet en kolonihave, netop for at få sol og frisk luft i de små haver. Mange - også børnefamilier - bor i små lejligheder i tættere bebyggede områder, hvorfor det er mentalhygiejnisk at få sol og frisk luft og dermed kræfter og energi til at overleve vinteren.

 

Man kommer også hinanden med ved, end man gør i en opgang eller bag parcelhusets ligusterhæk. Her hilser alle på hinanden, hjælper hinanden og nyder hyggen ved at dyrke sin have og få besøg af venner og familie.

 

Derfor mener vi, at det er mere end rimeligt, at der - hvis 5.-spor løsningen fravælges - etableres støjværn ud for jernbanen forbi havebyerne i Brøndby. Husk, det er om sommeren, vi opholder os i haverne, det er om sommeren døre og vinduer er åbne - og jernbanen støjer også om sommeren.

 

På mødet blev der oplyst, at hvis man byggede jordvolde, ville de fylde meget og koste yderligere haver. Dette er ikke nødvendigt. Støjskærme fylder mindre og ved det rette valg og eventuel beplantning, vil det ikke misklæde området.

 

Af de 3 forslag, der er blevet fremlagt, foretrækker vi klart 5. Spor-løsningen. Ved denne løsning, med overdækning af strækningen mellem Avedøre Havnevej og Vestvolden  giver man oven i købet mange hundrede borgere, som i forvejen er plaget af trafikken på de fire eksisterende spor, muligheden for helt at slippe for jernbanestøjen og samtidig få mulighed for at opleve herlighedsværdien af at få mulighed for at udnytte området til rekreative formål.

 

Hvis der ikke er politisk flertal for dette, skal vi fra Brøndby Haveby afd. 7 kraftigt anbefale den løsning, som ligger tættest på motorvejen. Den er ikke alene mindst belastende for Brøndbys havebyer, men også den bedste løsning for de øvrige rekreative områder i Brøndby og Vallensbæk. Er der politisk vilje, kan problemet omkring Brøndby vandværk og genbrugspladsen løses.

 

Men det er klart, at vi på det kraftigste støtter tanken om at bevare den grønne kile som rekreativt område, uden etablering af flere støjkilder end vi har i dag. Den grønne kile bruges ikke alene af os, men også til en lang række aktiviteter som f.eks. Pendling på cykel til og fra arbejde, gåture, motionsløb, golf, ridning, hundetræning, nyttehaver, besøg i middelalderlandsbyen oma. Vi kan også være stolte af, at der stadig er åbne marker, så tæt på Vores hovedstad.

 

Vestvolden vil også få den mest skånsomme ændring, når den nuværende skæring udvides skånsomt ved etablering af 5.spor-løsningen.

 

Jernbaneudvalget under Brøndby Haveby afd. 7

 

Rene Ierst

sekretær

1. december 2008 - sendte jeg (som privatperson) følgende høringssvar til 
TS København-Ringsted - og nu er høringsperioden slut:

Til Trafikstyrelsen

Vedr.: København-Ringsted projektet

Jeg fandt min fars gamle kort forleden. Der er cirkler med 5 kilometers afstand med mit barndomshjem i Rødovre, som verdens centrum.

Ud fra det kort planlagde han cykelture ud over det åbne land. Dejlige ture i al slags vejr med naturen og de små landsbyer som udflugtsmål. Også Vestegenen kørte vi igennem med lærkens sang og vibernes skrig som musikledsagelse.

Vi har næsten besøgt alle kirker på Sjælland og var altid oppe i klokketårnene, hvor min far slog lugerne op, så vi kunne nyde udsigten ud over det åbne land.

Tit gik turen gennem Brøndbyvester landsby, uden at ane, at her skulle jeg blive oldermand engang og kæmpe for at få en bevarende plan, for at sikre noget af den idyl, som jeg mødte som dreng.

Min far havde adgangskort til Vestvolden, som dengang var lukket, militært område. Her havde vi mange ture uden at tænke på, at jeg en dag skulle sidde i bestyrelsen for Vestvoldens Venner og være med til at kæmpe for Vestvoldens fredning.

Voldgraven blev min Missisippi og Vestvolden blev et af de områder, hvor jeg først havde mange dejlige timer med min far og mine skolekammerater og siden med min hustru, børn og børnebørn.

Jeg kan få det helt dårligt ved at tænke på, at volden skal gennemskæres af en jernbane et nyt sted, som endda vil gå igennem lige over vandspejlet – hvad tænker man dog på??

Når turen gik ad volden til Brøndby, kan jeg huske, at min far løftede mig op på skuldrene, så jeg kunne se ud over den nyplantede Brøndbyskov. Her skulle vi senere få mange hyggelige ture, motion på løbestien og hyggelige frokoster på det lille traktørsted.

For snart 10 år siden købte vi en kolonihave i Brøndby, tæt på de åbne marker mod Vallensbæk landsby. Det er noget af det bedste, vi har gjort. Vi har fået gode naboer, venner for livet, men nu risikerer vi, at den nye jernbane fra København til Ringsted skal gå forbi os.

Tænk, hvis det var os, der skulle have flyttet huset – væk fra vores naboer, som vi har kendt i mange år. Flere, af dem, det vil gå ud over, har ”bare” en nyttehave – men det er deres del af Danmark – deres livskvalitet man truer. Der er sammenhold i ”reservatet”.

Hold jer væk fra de rekreative områder. Vær stolte af, at vi har marker så tæt op ad vores hovedstad. Vær med til at sikre at vores børn og børnebørn får mulighed for at udnytte Den grønne Kiles rekreative muligheder - uden etablering af flere støjkilder.

Greve, den 1. dec. 2008

Carl Pedersen

28. maj 2010 - loven om anlæg af en ny, dobbeltsporet bane København-Ringsted over Køge er trådt i kraft.

17. november 2010 - nyhed fra Banedanmark: Vejen banes for de nye spor mellem København og Ringsted

Forberedelserne til at bane vejen for anlæg af de nye spor mellem København og Ringsted via Køge er i fuld gang. Lige nu foregår der opmålingsarbejde for at kunne fastlægge linjeføringen helt præcist, og hen over nytåret foretages der jordbundsprøver og prøver med grundvandspejlinger og -pumpninger - i alt ca. 1.800 boringer.

Samtidig skrider forberedelsen af ekspropriationerne af de ca. 450 berørte matrikler frem. Alle grundejere vil blive kontaktet personligt, og besigtigelsesforretningen med kommissarius i spidsen vil foregå i efteråret 2011. Ekspropriationerne forventes først gennemført engang i 2012.

Ledningsregistreringen er allerede startet, og først i 2011 skal der laves aftaler med ledningsejerne om omlægning af ledninger. Her er tale om både store og små ledninger, der ligger i vejen for linjeføringen: gasledninger, højspændingsledninger på master skal jordlægges, vandledninger, spildevandsledninger, elkabler mv.

Der er desuden et arbejde i gang med at forberede de arkæologiske undersøgelser. Første trin består i at grave søgerender, hvorefter det bliver afgjort, om der skal foretages deciderede udgravninger. Opgaven aftales i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og de 4 involverede museer: Københavns Bymuseum, Kroppedal Museum, Køge Bymuseum og Vestsjællands Museum.

Licitationer er i gang for de store rådgiveropgaver med detailprojektering af linjeføring, konstruktioner og jernbaneteknik, og dette arbejde skal lede hen til en tidsplan og struktur for gennemførelse af udbud af entreprenørkontrakter, så alle er klar til at gå i jorden i første halvdel af 2013, når vejen er banet.

Anlægsprojektet har i efteråret gennemført en møderunde med de involverede 9 kommuner, og der forestår nu et særdeles omfattende arbejde med at lave aftaler om detaljerne i gennemførelse af projektet, hvad f.eks. angår vej- og stiomlægninger, jorddeponering og -håndtering, landskabsudformninger, natur- og kulturforhold samt reduktion af gener i anlægsperioden.

STATUS: - ja, så er arbejdet godt igang. 5.-spor løsningen som vores folkevalgte har vedtaget får - fra min synsvinkel - uanede konsekvenser for vores miljø på Vestegnen og Sydkysten. - og den bliver heller ikke billig....
Budgettet er på 10,4 mia. kr. og banen forventes færdig i år 2018.

- min dybeste medfølelse....

Greve, den 22. nov. 2010

Carl Hjembæk Pedersen

15. jan. 2014 - beslutning om offentlig trafik gennem Brøndby Haveby Afd. 7

Beskrivelse følger..........

Vej gennem legepladsen, petanquebanerne og Sti 3 til Mosebjergvej efter sæsonafsl.